Artikel 1-2 Handhavingsrichtlijn

Artikel 1
Doel
Deze richtlijn betreft de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die noodzakelijk zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen. In deze richtlijn omvat de term "intellectuele-eigendomsrechten" ook industriële-eigendomsrechten.

Artikel 2
Toepassingsgebied
1. Onverminderd de middelen die in de communautaire of nationale wetgeving zijn of kunnen worden vastgelegd, voorzover deze middelen gunstiger zijn voor de rechthebbenden, zijn de bij deze richtlijn vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen overeenkomstig artikel 3 van toepassing op elke inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, zoals bepaald in het communautaire recht en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat.
2. Deze richtlijn laat de bijzondere rechtshandhavings- en uitzonderingsbepalingen, opgenomen in de Gemeenschapswetgeving betreffende auteursrecht en naburige rechten, met name in Richtlijn 91/250/EEG, in het bijzonder artikel 7, en in Richtlijn 2001/29/EG, in het bijzonder de artikelen 2 tot en met 6 en artikel 8, onverlet.

3. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan:
a) de communautaire bepalingen betreffende het materiële recht inzake de intellectuele eigendom, Richtlijn 95/46/EG, Richtlijn 1999/93/EG, of Richtlijn 2000/31/EG in het algemeen en de artikelen 12 tot en met 15 daarvan in het bijzonder;

b) internationale verplichtingen van de lidstaten en met name de TRIP's-overeenkomst, waaronder de verplichtingen met betrekking tot strafprocedures en straffen;
c) enige nationale bepaling in de lidstaten met betrekking tot strafprocedures en straffen in verband met inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten.

Commentaar

Inhoud

Hoofdstuk I, Doel en toepassingsgebied. 1

Artikelen 1-2. 1

Algemeen. 1

Artikel 1: Doel 1

Artikel 2: Toepassingsgebied. 2

Implementatie. 3

Jurisprudentie HvJ EU.. 5

 

Hoofdstuk I, Doel en toepassingsgebied

Artikelen 1-2

Algemeen

De richtlijn heeft betrekking op de civielrechtelijke handhaving van alle intellectuele-eigendomsrechten (ov. 13). Het is onduidelijk of de lidstaten onder “alle” intellectuele-eigendomsrechten hetzelfde verstaan (zie...