Artikel 100 ROW 1995

1 De aanvragen om octrooi van inwonenden van Curaçao of Sint Maarten kunnen worden ingediend bij het aldaar ingestelde bureau voor de industriële eigendom.
2 Als datum van indiening van de aanvrage geldt die, waarop bij het betrokken bureau de in artikel 29, eerste lid, onder a, b en c, vermelde bescheiden zijn overgelegd. Artikel 29, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
3 Nadat het betrokken bureau de in het tweede lid bedoelde datum op de aanvrage heeft vermeld, zendt het de aanvrage met alle overgelegde bescheiden zo spoedig mogelijk door aan het bureau, bedoeld in artikel 1, tenzij het meent dat deze bescheiden niet voldoen aan het bij of krachtens artikel 24 bepaalde.
4 In het geval, bedoeld in het derde lid, geeft het betrokken bureau aan de aanvrager schriftelijk kennis van de vermeende gebreken, met het verzoek deze binnen een door het bureau te bepalen termijn te herstellen. Na het verstrijken van die termijn worden, onverschillig of aan het verzoek is voldaan, de door de aanvrager overgelegde bescheiden, alsmede een afschrift van het hem afgegeven ontvangstbewijs door het betrokken bureau zo spoedig mogelijk aan het bureau, bedoeld in artikel 1, toegezonden.

Commentaar

Commentaar

Dit artikel maakt het mogelijk dat inwoners van de twee landen van de voormalige Nederlandse Antillen, Curaçao of Sint Maarten, bij een eigen bureau een octrooiaanvraag indienen. Dit bureau verleent de indieningsdatum, en stuurt de aanvraag zo spoedig mogelijk door naar het bureau zoals bedoeld in artikel 1 juncto artikel 15 Rijksoctrooiwet 1995 (het Nederlandse bureau). In het geval dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 24 Rijksoctrooiwet 1995, g...