Artikel 87 ROW 1995

1 Het bureau is verplicht de rechter alle inlichtingen en technische adviezen te verstrekken, die deze tot beslissing van aan zijn oordeel onderworpen rechtsvorderingen inzake octrooien mocht verlangen.
2 De waarde van adviezen als bedoeld in het eerste lid wordt gelijkgesteld met die van deskundigen als bedoeld in artikel 194 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Commentaar

Inhoudsopgave

1 Algemeen                                                                                                                                                                            1

2 Totstandkoming                                                                                                                                                             1

3 Verschil met advies volgens artikelen 84‑86                                                                  ...