Artikel 90 ROW 1995

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van artikel 98, en de daarop berustende bepalingen, wordt verstaan onder:

verordening: de verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (PbEG L 182), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1901/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1768/92, Richtlijn 2001/20/EG, Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004 (PbEG L 378);

basisoctrooi: een octrooi als bedoeld in artikel 1, onder c, van de verordening;

certificaat: een aanvullend beschermingscertificaat als bedoeld in artikel 1, onder d, van de verordening;

aanvrage om verlenging van de duur van een certificaat: een aanvraag om verlenging van de duur van een reeds verleend certificaat als bedoeld in artikel 1, onder e, van de verordening.

Commentaar

Inhoud

1 Opbouw van hoofdstuk 7 ROW 1995. 1

1.1 Wijziging van artikel 90. 1

2 Codificatie Verordening (EEG) nr. 1768/92. 1

2.1 Basisoctrooi 1

2.2 Certificaat. 1

2.3 Aanvrage om verlenging van de duur van een certificaat. 2

 

1 Opbouw van hoofdstuk 7 ROW 1995

De in artikel 90 gegeven definities leggen de opbouw van hoofdstuk 7 ROW 1995 vast. Afgezien van artikel 98 heeft het hoofdstuk betrekking op nadere regelgeving met betrekking tot aanvullende bescherm...