Artikel 85 ROW 1995

1 Het bureau stelt de in artikel 84 bedoelde verzoeker in de gelegenheid de geopperde bezwaren toe te lichten. Het bureau kan nietigheidsgronden die het baseert op het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek als bedoeld in artikel 34, vierde lid, als bezwaren toevoegen. De houder van het desbetreffende octrooi wordt ten minste eenmaal in de gelegenheid gesteld op de bezwaren te reageren.
2 Het bureau is bevoegd voor de inbreng van verzoeker en octrooihouder termijnen te stellen.
3 Het in artikel 84 bedoelde advies wordt zo spoedig mogelijk uitgebracht, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat het bureau kennis heeft genomen van het standpunt van de verzoeker en de octrooihouder of, indien toepassing is gegeven aan het vorige lid, binnen twee maanden nadat de gestelde termijn is verstreken.

Commentaar

Inhoudsopgave

1 Algemeen                                                                                                                                                                               1

2 Hoor en wederhoor                                                                                                                                                           1

3 Openbaarheid                                                                                             ...