Artikel 84 ROW 1995

1 Een ieder kan het bureau schriftelijk verzoeken een advies uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, genoemde nietigheidsgronden op een krachtens deze rijkswet verleend octrooi.
2 Het verzoek bevat een gemotiveerde aanduiding van de aan artikel 75, eerste lid, ontleende bezwaren tegen het verleende octrooi waaromtrent een advies wordt verlangd.
3 Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden regels gesteld met betrekking tot de voor het advies verschuldigde vergoeding.

Commentaar

 

Inhoudsopgave

1 Algemeen                                                                                                                                                                               1

2 Wie kan een verzoek indienen?                                                                                                                                    1

2.1 Verzoeker                                                                                                    ...