Artikel 39 ROW 1995

1 De intrekking van een in het octrooiregister ingeschreven octrooiaanvrage heeft tegenover derden geen gevolg, zolang niet onherroepelijk is beslist op rechtsvorderingen ter zake van de aanvrage, die blijkens in het octrooiregister ingeschreven stukken zijn ingesteld.
2 Wanneer ingevolge een onherroepelijke beslissing op een rechtsvordering als bedoeld in het eerste lid de aanspraak op octrooi toekomt of mede toekomt aan een ander dan de aanvrager, wordt de intrekking aangemerkt als niet te zijn geschied.
3 Het bureau doet van een intrekking aantekening in het octrooiregister.

Commentaar

Commentaar

Effect intrekking aanvrage

Een aanvrager kan zijn aanvrage intrekken. Dit artikel beoogt te voorkomen dat een aanvrager een vordering van een derde, bijvoorbeeld tot overdracht van de aanvrage of tot een opeising van de aanvrage voor de rechter, kan frustreren door de aanvrage in te trekken (zie de Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 1991/92, 22604 (R1435), 3, p. 27). De aanvrager zelf kan op de intrekking echter niet terugkomen.

Artikel 63 is een vergelijkba...