Artikel 39 ROW 1995

1 De intrekking van een in het octrooiregister ingeschreven octrooiaanvrage heeft tegenover derden geen gevolg, zolang niet onherroepelijk is beslist op rechtsvorderingen ter zake van de aanvrage, die blijkens in het octrooiregister ingeschreven stukken zijn ingesteld.
2 Wanneer ingevolge een onherroepelijke beslissing op een rechtsvordering als bedoeld in het eerste lid de aanspraak op octrooi toekomt of mede toekomt aan een ander dan de aanvrager, wordt de intrekking aangemerkt als niet te zijn geschied.
3 Het bureau doet van een intrekking aantekening in het octrooiregister.

Commentaar

Behandeling kernproblematiek

Een octrooiaanvrage kan worden ingetrokken door de aanvrager. Dit gebeurt in de praktijk meestal voordat de aanvrage in het register is ingeschreven zodat derden geen kennis kunnen nemen van het bestaan en de inhoud van de aanvrage.

Artikel 39 ROW bepaalt dat de intrekking van een in het register ingeschreven octrooiaanvrage geen gevolgen heeft voor derden wanneer er nog geen definitieve beslissing beschikbaar is op rechtsvorderingen aangaande de a...