Artikel 38 ROW 1995

1 Een ieder kan het bureau schriftelijk mededeling doen van gegevens betreffende een octrooiaanvrage of het daarop verleende octrooi. Het bureau deelt deze gegevens mede aan de aanvrager of de octrooihouder, voor zover zij niet van deze afkomstig zijn.
2 Indien de in artikel 24, eerste lid, onder b, bedoelde vermelding van de uitvinder onjuist is, of door een ander dan de uitvinder is verklaard dat op vermelding als uitvinder in het octrooi geen prijs wordt gesteld, kunnen de aanvrager en de uitvinder gezamenlijk, onder betaling van een bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur vast te stellen bedrag, het bureau schriftelijk verzoeken terzake de nodige verbeteringen aan te brengen. In voorkomend geval dient het verzoek vergezeld te zijn van de schriftelijke toestemming van de ten onrechte als uitvinder aangemerkte persoon.

Commentaar

Behandeling kernproblematiek

Dit artikel bepaalt dat elke derde schriftelijke mededelingen kan doen omtrent een octrooiaanvrage of een verleend octrooi (artikel 38 lid 1 ROW). Deze mededelingen worden ingeschreven in het register en medegedeeld aan de aanvrager of octrooihouder. Lid 1 maakt duidelijk dat de aanvrager of octrooihouder zelf ook dergelijke mededelingen in het register kan laten inschrijven door de bewoordingen “… voor zover zij niet van deze afkomstig zijn”. Dit is ...