Artikel 36 ROW 1995

1 Het bureau verleent het octrooi zodra de octrooiaanvrage in het octrooiregister is ingeschreven, doch niet eerder dan twee maanden of, indien artikel 28, vierde lid, tweede volzin, is toegepast, vier maanden na verzending van de in artikel 34, vierde lid, bedoelde mededeling. Het doet hiervan aantekening in het octrooiregister. Op verzoek van de aanvrager verleent het bureau het octrooi op een eerder tijdstip nadat het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek als bedoeld in artikel 34, vierde lid, is verzonden.
2 De octrooiverlening geschiedt door het plaatsen van een gedateerde aantekening op de aanvrage in de vorm waarin deze ingediend dan wel overeenkomstig de artikelen 28 of 30, tweede lid, is gewijzigd.
3 Het bureau geeft de bij de aanvrage behorende beschrijving en tekeningen bij wege van octrooischrift uit en verstrekt hiervan een gewaarmerkt afschrift aan de aanvrager.
4 Indien toepassing is gegeven aan artikel 34, derde lid, heeft het octrooi uitsluitend betrekking op die uitvinding of groep van uitvindingen als bedoeld in artikel 27, die als eerste in de conclusies wordt genoemd.
5 Het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek wordt bij het octrooischrift gevoegd.
6 Een ingevolge dit artikel verleend octrooi blijft, behoudens eerder verval, afstand of vernietiging door de rechter, van kracht tot het verstrijken van een termijn van twintig jaren, te rekenen vanaf de in artikel 29, eerste lid , bedoelde datum van indiening.

Commentaar

Behandeling kernproblematiek. 1

Literatuur 1

Behandeling kernproblematiek

Dit artikel regelt de octrooiverlening. Vanaf het moment dat het octrooi is verleend kan het worden gehandhaafd jegens derden (zie artikel 70 ROW) en kunnen derden een vordering tot vernietiging ervan instellen (zie artikel 75 ROW). Indien het bureau bij het opstellen van het nieuwheidsrapport van oordeel was dat de aanvrage betrekking heeft op meer dan één uitvinding, heeft het ...