Artikel 35 ROW 1995

1 Indien het bureau van oordeel is dat het onderzoek naar de stand van de techniek wegens onduidelijkheid van de aanvrage niet uitvoerbaar is, geeft het bureau daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed kennis aan de aanvrager.
2 Indien de gebreken niet binnen twee maanden na verzending van de in het eerste lid bedoelde kennisgeving zijn hersteld of indien de aanvrager voordien heeft meegedeeld niet tot herstel te willen overgaan, besluit het bureau de aanvrage niet te behandelen. Het bureau maakt zijn beschikking zo spoedig mogelijk aan de aanvrager bekend.

Commentaar

Commentaar

Onduidelijke aanvrage

Het bureau zal in eerste aanleg van het uitvoeren van een nieuwheidsonderzoek afzien, wanneer de aanvrage zo onduidelijk is opgesteld dat een dergelijk onderzoek onuitvoerbaar is (zie derde Nota van Wijziging, TK, nr. 16). In zo'n geval stelt het bureau de aanvrager in de gelegenheid de aanvrage alsnog te verbeteren. Slaagt de aanvrager daarin binnen de gegeven termijn niet, dan besluit het bureau de aanvrage niet te behandelen en geeft het zij...