Artikel 35 ROW 1995

1 Indien het bureau van oordeel is dat het onderzoek naar de stand van de techniek wegens onduidelijkheid van de aanvrage niet uitvoerbaar is, geeft het bureau daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed kennis aan de aanvrager.
2 Indien de gebreken niet binnen twee maanden na verzending van de in het eerste lid bedoelde kennisgeving zijn hersteld of indien de aanvrager voordien heeft meegedeeld niet tot herstel te willen overgaan, besluit het bureau de aanvrage niet te behandelen. Het bureau maakt zijn beschikking zo spoedig mogelijk aan de aanvrager bekend.

Commentaar

Behandeling kernproblematiek. 1

Literatuur 1

Behandeling kernproblematiek

Dit artikel bepaalt dat er geen nieuwheidsonderzoek wordt uitgevoerd wanneer de beschrijving van de uitvinding in de aanvrage dermate onduidelijk is dat een zinvol nieuwheidsonderzoek niet mogelijk is. Het gaat hierbij niet om hetzelfde vereiste als verwoord in artikel 25 lid 1 ROW dat de beschrijving van de uitvinding in de aanvrage zodanig duidelijk en volledig is dat een desku...