Artikel 34 ROW 1995

1 Een onderzoek naar de stand van de techniek als bedoeld in artikel 32, eerste lid, wordt verricht door het bureau, waar nodig met inschakeling van het Europees Octrooibureau, bedoeld in het Europees Octrooiverdrag.
2 Indien de aanvrager daarom verzoekt, doet het bureau de aanvrage onderwerpen aan een onderzoek naar de stand van de techniek van internationaal type als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, onder a, van het Samenwerkingsverdrag. Zulk een onderzoek naar de stand van de techniek wordt aangemerkt als een onderzoek naar de stand van de techniek als bedoeld in artikel 32, eerste lid.
3 Indien bij het onderzoek blijkt, dat de ingediende aanvrage niet voldoet aan het bij of krachtens artikel 27 bepaalde, wordt het uitgevoerd ten aanzien van die onderdelen van de aanvrage die betrekking hebben op de uitvinding of op de groep van uitvindingen als bedoeld in artikel 27, die als eerste in de conclusies wordt genoemd.
4 Het bureau deelt de aanvrager schriftelijk het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek mede.
5 Indien toepassing is gegeven aan het derde lid, maakt het bureau daarvan in de mededeling, bedoeld in het vierde lid, melding onder vermelding van de uitvinding of groep van uitvindingen ten aanzien waarvan het onderzoek is uitgevoerd.

Commentaar

Inhoud

1 Inleiding. 1

2 Onderzoek naar de stand van de techniek van nationaal type. 1

3 Onderzoek naar de stand van de techniek van internationaal type. 1

4 Meer uitvindingen. 1

5 Jurisprudentie. 2

 

1 Inleiding

Dit artikel regelt het onderzoek naar de stand van de techniek (zie ook het commentaar op artikel 32). Het doel van dit onderzoek is de meest relevante literatuur met betrekking tot het onderwerp van de aanvrage te vinden. Het onderzoek naar de stand v...