Artikel 33 (vervallen) ROW 1995

Commentaar

Artikel 33 [Vervallen per 05-06-2008]; daarvoor; 
1. Indien de aanvrager hetzij binnen de in artikel 32, eerste lid, bedoelde termijn het daar bedoelde verzoek niet heeft gedaan hetzij schriftelijk het bureau heeft meegedeeld een zodanig verzoek niet te zullen doen, verleent het bureau het octrooi, zodra de octrooiaanvrage in het octrooiregister is ingeschreven. Het doet hiervan aantekening in het octrooiregister.

2. Het octrooi heeft uitsluitend betrekking op die uitvinding of...