Artikel 32 ROW 1995

1 De aanvrager verzoekt het bureau binnen uiterlijk dertien maanden na:
a. de in artikel 29, eerste lid, bedoelde datum van indiening of,
b. indien het een aanvrage betreft waarvoor een beroep is gedaan op een of meer rechten van voorrang, de eerste datum van voorrang, om een aan de verlening van het octrooi voorafgaand onderzoek naar de stand van de techniek met betrekking tot het onderwerp van de octrooiaanvrage.
Met het verzoek wordt aan het bureau een bedrag overeenkomstig een bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur vastgesteld tarief betaald. Het verzoek wordt niet in behandeling genomen tot dit bedrag door het bureau is ontvangen.
2 Indien het een afgesplitste aanvrage betreft als bedoeld in artikel 28, wordt het in het eerste lid bedoeld verzoek gedaan binnen dertien maanden na de in het eerste lid bedoelde datum van indiening of voorrang van de oorspronkelijke aanvrage of, indien dat later is, binnen twee maanden na de indiening van de afgesplitste aanvrage.
3 Indien de aanvrager niet tijdig om het in het eerste lid genoemde onderzoek heeft verzocht of het in het eerste lid bedoelde bedrag niet door het bureau is ontvangen, besluit het bureau de aanvrage niet te behandelen. Het bureau maakt zijn beschikking zo spoedig mogelijk aan de aanvrager bekend.

Commentaar

Inhoudsopgave

Behandeling kernproblematiek. 1

Verzoek nieuwheidsonderzoek. 1

Tarief (taks) 2

Onderzoeksrapport 2

Literatuur 2

 

Behandeling kernproblematiek

 

Verzoek nieuwheidsonderzoek

Dit artikel bepaalt dat een octrooiaanvrager een verzoek om een onderzoek naar de stand van de techniek met betrekking tot het onderwerp van de octrooiaanvrage (ook wel "nieuwheidsonderzoek" genoemd) moet indienen binnen een termijn van dertien maanden gerekend van de in...