Artikel 31 ROW 1995

1 Het bureau schrijft een octrooiaanvrage in het octrooiregister in zo spoedig mogelijk na verloop van achttien maanden:
a.na de in artikel 29, eerste lid, bedoelde datum van indiening of,
b.indien het een aanvrage betreft waarvoor een beroep is gedaan op een of meer rechten van voorrang, na de eerste datum van voorrang.
2 Op schriftelijk verzoek van de aanvrager vindt de inschrijving op een eerder tijdstip plaats.
3 De inschrijving van een afgesplitste aanvrage als bedoeld in artikel 28 geschiedt zo spoedig mogelijk na de indiening daarvan, doch niet eerder dan de inschrijving van de oorspronkelijke aanvrage.

Commentaar

Behandeling kernproblematiek. 1

Literatuur 1

Behandeling kernproblematiek

 

Dit artikel bepaalt dat het bureau een octrooiaanvrage in het register inschrijft. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk na afloop van een termijn van achttien maanden na de indieningsdatum of, indien een recht van voorrang wordt ingeroepen, de eerste voorrangsdatum (artikel 31 lid 1 ROW). Op verzoek van de aanvrager kan de aanvrage ook eerder worden ingeschreven (artikel 31 lid 2...