Artikel 31 ROW 1995

1 Het bureau schrijft een octrooiaanvrage in het octrooiregister in zo spoedig mogelijk na verloop van achttien maanden:
a.na de in artikel 29, eerste lid, bedoelde datum van indiening of,
b.indien het een aanvrage betreft waarvoor een beroep is gedaan op een of meer rechten van voorrang, na de eerste datum van voorrang.
2 Op schriftelijk verzoek van de aanvrager vindt de inschrijving op een eerder tijdstip plaats.
3 De inschrijving van een afgesplitste aanvrage als bedoeld in artikel 28 geschiedt zo spoedig mogelijk na de indiening daarvan, doch niet eerder dan de inschrijving van de oorspronkelijke aanvrage.

Commentaar

Commentaar

Het eerst lid regelt de inschrijving van de octrooiaanvrage in het octrooiregister. In de regel geschiedt de inschrijving op de eerste werkdag na verloop van achttien maanden na de indiening of oudste voorrang van de aanvrage.

Het tweede lid regelt dat de inschrijving ook op een eerder tijdstip kan plaatsvinden op verzoek van de aanvrager. Vervroegde inschrijving kan van belang zijn voor de redelijke vergoeding waarop de aanvrager recht kan hebben ingevolge artikel ...