Artikel 30 ROW 1995

1 Indien niet is voldaan aan het bij en krachtens artikel 24 bepaalde, geeft het bureau daarvan binnen een maand na de in artikel 29, eerste lid, bedoelde datum van indiening of, in geval van afsplitsing van de aanvrage, binnen een maand na de datum van indiening van de afgesplitste aanvrage, schriftelijk kennis aan de aanvrager, onder opgave van de voorschriften waaraan niet is voldaan.
2 Indien de gebreken niet binnen drie maanden na verzending van de in het eerste lid bedoelde kennisgeving zijn hersteld of indien de aanvrager voordien heeft medegedeeld niet tot herstel te willen overgaan, besluit het bureau de aanvrage niet te behandelen. Het bureau maakt zijn beschikking zo spoedig mogelijk aan de aanvrager bekend.

Commentaar

Behandeling kernproblematiek. 1

Literatuur 1

Behandeling kernproblematiek

Nadat het bureau aan een octrooiaanvrage een indieningsdatum heeft toegekend, zal het beoordelen of de aanvrage voldoet aan de formele eisen van artikel 24 ROW en de eisen als uiteengezet in artikelen 8-10 Uitvoeringsregeling.

Wanneer niet aan die eisen is voldaan, zal de aanvrager worden uitgenodigd om de geconstateerde gebreken op te heffen binnen een termijn van drie maa...