Artikel 30 ROW 1995

1 Indien niet is voldaan aan het bij en krachtens artikel 24 bepaalde, geeft het bureau daarvan binnen een maand na de in artikel 29, eerste lid, bedoelde datum van indiening of, in geval van afsplitsing van de aanvrage, binnen een maand na de datum van indiening van de afgesplitste aanvrage, schriftelijk kennis aan de aanvrager, onder opgave van de voorschriften waaraan niet is voldaan.
2 Indien de gebreken niet binnen drie maanden na verzending van de in het eerste lid bedoelde kennisgeving zijn hersteld of indien de aanvrager voordien heeft medegedeeld niet tot herstel te willen overgaan, besluit het bureau de aanvrage niet te behandelen. Het bureau maakt zijn beschikking zo spoedig mogelijk aan de aanvrager bekend.

Commentaar

Inhoud

1 Verdere formaliteiten. 1

2 Vormgebrekenbrief 1

3 Besluit tot niet-behandeling van de aanvrage. 1

 

1 Verdere formaliteiten

Na toekenning van de in artikel 29 bedoelde datum van indiening, beoordeelt het bureau of de aanvrage voldoet aan de overige vereisten van artikel 24. Hierbij gaat het om de vormvereisten zoals neergelegd in de Uitvoeringsregeling 2009 Rijksoctrooiwet 1995, en om de vereisten die artikel 24 zelf noemt.

Met ingang van 5 juni 2008 is g...