Artikel 19 ROW 1995

1 Het bureau is verantwoordelijk voor een octrooiregister waaruit de stand van zaken omtrent octrooiaanvragen en octrooien kan worden afgeleid en waaruit voor dit doel gegevens kunnen worden verstrekt aan derden.
2 In het register worden ingevolge deze rijkswet gegevens betreffende octrooiaanvragen en octrooien ingeschreven. Het register is voor een ieder kosteloos ter inzage.
3 Bij algemene maatregel van rijksbestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het register. Daarbij kan worden bepaald dat de inschrijving van bepaalde gegevens in het register afhankelijk is van het betalen van een bedrag door degene die om inschrijving verzoekt.
4 Tegen betaling van bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur vast te stellen bedragen kan een ieder het bureau verzoeken om schriftelijke inlichtingen omtrent dan wel gewaarmerkte uittreksels uit het octrooiregister of om stukken welke betrekking hebben op een in het octrooiregister ingeschreven octrooiaanvrage of octrooi, alsmede om afschriften van laatstgenoemde stukken.

Commentaar

Inhoud

1 Rechtgevolgen van de inschrijving. 1

2 Verwijzing naar algemene maatregel van rijksbestuur. 1

 

1 Rechtgevolgen van de inschrijving

Aangezien de gegevens die ingevolge de wet in het openbaar octrooiregister moeten worden ingeschreven uiteenlopend van aard zijn, zijn de rechtsgevolgen van de inschrijving per geval geregeld.

Soms is een inschrijving constitutief, zoals bij de verlening van een gedwongen licentie (artikel 58, vijfde lid), en in andere gevalle...