Artikel 17 ROW 1995

1 Het bureau treedt op als ontvangend bureau in de zin van artikel 2, onder (xv), van het Samenwerkingsverdrag en verricht zijn werkzaamheden uit dien hoofde met inachtneming van de bepalingen van dat verdrag.
2 Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden, voor zover het Samenwerkingsverdrag daartoe de bevoegdheid verleent, het bedrag en de vervaldatum vastgesteld van taksen die op grond van het Samenwerkingsverdrag en het daarbij behorende Reglement mogen worden geheven. Bij algemene maatregel van rijksbestuur kunnen verdere regels worden gesteld ten aanzien van onderwerpen waarover het ontvangend bureau ingevolge genoemd Reglement bevoegd is voorschriften te geven.

Commentaar

Inhoud

1 Ontvangend bureau. 1

2 De taak van het bureau als ontvangend bureau. 1

3 Verwijzing naar algemene maatregel van rijksbestuur. 1

 

1 Ontvangend bureau

Het bureau treedt voor onderdanen c.q. inwoners van het Koninkrijk op als ontvangend bureau in de zin van het Samenwerkingsverdrag (in de praktijk aangeduid als PCT; Trb. 1973, 20, laatste Trb. 2013, 39), hetgeen inhoudt dat internationale aanvragen (in de praktijk aangeduid als PCT-aanvragen) bij het bureau ...