Artikel 15 ROW 1995

1. Er is een bureau belast met de uitvoering van deze rijkswet en andere bij of krachtens wet of bindende internationale verplichtingen opgelegde taken. Het bureau heet Octrooicentrum Nederland. Het bureau is een instelling van Nederland en dient tevens, voor zover het octrooien betreft, voor Nederland Curaçao en Sint Maarten als centrale bewaarplaats als bedoeld in artikel 12 van de op 14 juli 1967 te Stockholm tot stand gekomen herziening van het op 20 maart 1883 te Parijs tot stand gekomen Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom (Trb. 1969, 144).

2. Bij besluit van Onze Minister worden inrichting en werkwijze van het bureau bepaald.

Commentaar

Inhoud

1 Inleiding. 1

2 Het bureau. 1

3 Verdrag van Parijs. 1

4 Het koninkrijk. 1

 

1 Inleiding

Dit artikel ontleent zijn functie aan het feit, dat het hier een Rijkswet betreft, met dien verstande dat deze Rijkswet, anders dan de ROW 1910, niet geldt voor Aruba. In dat verband is het nuttig te bepalen dat het bureau een instelling van de Nederlandse overheid is (zie de MvT bij artikel 15).

2 Het bureau

Het bureau was het Bureau voor de Industriƫle Eigendom...