Artikel 14 ROW 1995

1 Degene die de uitvinding heeft gedaan, waarvoor octrooi is aangevraagd, doch op grond van artikel 12, eerste, tweede of derde lid, of op grond van een overeenkomst, gesloten met de aanvrager of diens rechtsvoorgangers, geen aanspraak op octrooi kan doen gelden, heeft het recht in het octrooi als de uitvinder te worden vermeld.

2 Elk beding, waarbij van het vorige lid wordt afgeweken, is nietig.

Commentaar

Het bronbestand kon niet worden gevonden.