Artikel 92 ROW 1995

Bij de aanvrage om een certificaat en om verlenging van de duur van een certificaat dient een bewijsstuk te worden overgelegd waaruit blijkt dat aan het bureau een bedrag is betaald overeenkomstig een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgesteld tarief.

Commentaar

Inhoud

1 Algemeen. 1

1.1 Codificatie Verordening (EEG) nr. 1768/92. 1

1.2 Verschuldigde taks. 1

2 Wijziging van artikel 92. 1

 

1 Algemeen

Met deze bepaling is toepassing gegeven aan artikel 8, tweede lid, van de Verordening (EEG) nr. 1768/92, inhoudende dat de lidstaten kunnen voorschrijven dat voor de aanvraag van het certificaat en voor de eventuele aanvraag om verlenging van de duur van het verleende certificaat een taks wordt betaald.

1.1 Codificatie Ve...