Artikel 3.9 BVIE Depot

Artikel 3.9 BVIE

1 Het Benelux-depot van tekeningen of modellen geschiedt hetzij bij de nationale diensten, hetzij bij het Bureau, met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten en tegen betaling van de verschuldigde rechten. Het Benelux-depot kan één of meer tekeningen of modellen bevatten (respectievelijk enkelvoudig en meervoudig depot). Er wordt onderzocht of de overgelegde stukken aan de voor het vaststellen van een datum van depot gestelde vereisten voldoen en de datum van het depot wordt vastgesteld. Aan de deposant wordt onverwijld schriftelijk mededeling gedaan van de vastgestelde datum van depot dan wel van de gronden voor het niet toekennen van een depotdatum.

 

2 Indien bij het depot niet is voldaan aan de overige in het uitvoeringsreglement gestelde vereisten, wordt de deposant hiervan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld, onder opgave van de voorschriften waaraan niet is voldaan en wordt hij in de gelegenheid gesteld daaraan alsnog te voldoen.

 

3 Het depot vervalt, indien niet binnen de gestelde termijn voldaan is aan de bepalingen van het uitvoeringsreglement.

 

4 Wanneer het depot geschiedt bij een nationale dienst, zendt deze het Benelux-depot door aan het Bureau, hetzij onverwijld na ontvangst van het depot, hetzij nadat is vastgesteld dat het depot voldoet aan de in lid 1 tot en met 3 gestelde vereisten.

 

5 Onverminderd de toepassing op Benelux-depots van artikel 3.13, kan het depot van een tekening of model geen aanleiding geven tot enig onderzoek naar de inhoud van het depot, waarvan de uitkomst de deposant door het Bureau zou kunnen worden tegengeworpen.

Commentaar

Inhoud

1 Algemeen.. 1

2 Instanties. 1

3 Verplichte vormvereisten.. 1

3.1 Algemeen.. 1

3.2 Herstel van gebreken.. 2

3.3 Taksen.. 2

4 Facultatieve opties. 2

5 Enkel- en meervoudig depot. 2

6 Onderzoek. 2

 

1 Algemeen

Zoals in artikel 3.5 BVIE staat aangegeven, wordt het recht op een Benelux-model uitsluitend verkregen door de inschrijving (volgend op de aanvrage daarvan bij het BBIE of een door het BVIE instantie) van het (eerste) depot in het Benelux...