Artikel 3.8 BVIE Rechten van werk- en opdrachtgevers

Artikel 3.8 BVIE

1 Indien een tekening of model door een werknemer in de uitoefening van zijn functie werd ontworpen, wordt, behoudens andersluidend beding, de werkgever als ontwerper beschouwd.

 

2 Indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, wordt, behoudens andersluidend beding, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd.

Commentaar

Inhoud

1 Algemeen.. 1

2 Verhouding werkgever-werknemer. 1

3 Verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer. 1

4 Auteursrecht. 2

 

1 Algemeen

In artikel 3.8 worden twee situaties onderscheiden waarin niet degene die het model daadwerkelijk ontwerpt als ontwerper in de zin van het BVIE wordt beschouwd, maar een derde als zodanig wordt aangemerkt. Als gevolg hiervan kan een ander dan de werkelijke ontwerper aanspraak maken op het modelrecht. Hieruit vloeit logischerwijs vo...