Artikel 3.12 BVIE Opschorting publicatie op verzoek

Artikel 3.12 BVIE

1 De deposant kan bij het verrichten van het Benelux-depot verzoeken de publicatie van de inschrijving op te schorten gedurende een periode die niet meer mag bedragen dan twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van het depot of vanaf de datum waarop het recht van voorrang is ontstaan.

 

2 Indien de deposant gebruik maakt van de in lid 1 geboden mogelijkheid schort het Bureau de publicatie op conform het verzoek.

Commentaar

Inhoud

1 Algemeen. 1

 

1 Algemeen

Op grond van dit artikel heeft de deposant de mogelijkheid om het BBIE bij het indienen van zijn depot te verzoeken de publicatie van de inschrijving van het depot voor een periode van maximaal twaalf maanden (vanaf de depotdatum of de voorrangsdatum) op te schorten. Regel 2.5 van het Uitvoeringsreglement bepaalt dat de opschorting van de publicatie van de inschrijving van een meervoudig depot slechts gevraagd kan worden voor alle modell...