Artikel 3.13 BVIE Strijd met openbare orde en goede zeden

Artikel 3.13 BVIE

1 Indien het Bureau oordeelt, dat op de tekening of het model artikel 3.6, sub e, van toepassing is schort hij de publicatie op.

 

2 Het Bureau stelt de deposant daarvan in kennis en verzoekt hem zijn depot binnen een termijn van twee maanden in te trekken.

 

3 Indien de belanghebbende na het verstrijken van deze termijn zijn depot niet heeft ingetrokken, verzoekt het Bureau zo spoedig mogelijk het Openbaar Ministerie een vordering in te stellen tot nietigverklaring van het depot.

 

4 Indien het Openbaar Ministerie van oordeel is dat er geen aanleiding bestaat tot het instellen van een dergelijke vordering of indien de vordering werd afgewezen bij een rechterlijke beslissing die niet meer vatbaar is voor verzet, noch beroep, noch voor voorziening in cassatie, gaat het Bureau onverwijld over tot publicatie van de inschrijving van de tekening of het model.

Commentaar

1 Strijd met openbare orde en goede zeden

Artikel 3.6 onder e BVIE bepaalt dat geen uitsluitend recht wordt verkregen door een depot van een model dat strijdig is met de goede zeden of de openbare orde. Een uitzondering op de regel van artikel 3.9 lid 5 BVIE dat het depot niet inhoudelijk onderzocht wordt door het BBIE betreft de toetsing van het depot op mogelijke strijd met de openbare orde en goede zeden. Wanneer het BBIE oordeelt dat dit het geval is, wordt de publicatie van ...