Artikel 3.11 BVIE Inschrijving

Artikel 3.11 BVIE

1 Het Bureau schrijft onverwijld de Benelux-depots in, evenals de internationale depots die gepubliceerd zijn in het „Bulletin International des dessins ou modèles – International Design Gazette" ten aanzien waarvan de deposanten verzocht hebben dat zij hun werking zullen uitstrekken over het Benelux-gebied.

 

2 Onverminderd het bepaalde in artikelen 3.12 en 3.13, publiceert het Bureau overeenkomstig het uitvoeringsreglement zo spoedig mogelijk de inschrijvingen van Benelux-depots.

 

3 Indien de kenmerkende eigenschappen van de tekening of het model in de publicatie niet voldoende tot hun recht komen, kan de deposant, binnen de daartoe vastgestelde termijn, het Bureau verzoeken kosteloos een tweede publicatie te verrichten.

 

4 Vanaf de datum van publicatie van de tekening of het model kan het publiek kennis nemen van de inschrijving en van de bij het depot overgelegde stukken.

Commentaar

Inhoud

1 Algemeen.. 1

2 Inschrijving in het register. 1

3 (Tweede) publicatie. 1

4 Openbaarheid.. 2

 

1 Algemeen

Artikel 3.11 BVIE betreft de inschrijving van het depot, de publicatie ervan en de inzage in het register voor derden. Begin september 2012 is het digitale Benelux-Modellenregister van start gegaan (http://register.boip.int/designs?l=nl). Volgens de informatie van het BBIE bevat het online Benelux-Modellenregister de gegevens en afbeeldingen van de in ...