Artikel 43g Aw

Artikel 43g

 

1 Dit hoofdstuk is van toepassing op makers van originelen van kunstwerken die:

a onderdaan zijn van één van de lidstaten van de Europese Unie en hun rechtverkrijgenden;

b onderdaan zijn van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 en hun rechtverkrijgenden; of

c hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben en hun rechtverkrijgenden.

2 Dit hoofdstuk is voorts van toepassing op makers van originelen van kunstwerken en hun rechtverkrijgenden die onderdaan zijn van een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie of van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, in de mate waarin en de duur waarvoor die staat het volgrecht erkent ten behoeve van makers van originelen van kunstwerken uit de lidstaten van de Europese Unie en de staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 en hun rechtverkrijgenden.

Commentaar

Inhoud

1 Volgrecht voor niet-Nederlanders

2 Overige internationaalrechtelijke aspecten

3 Literatuur

 

1 Volgrecht voor niet-Nederlanders

 

Het volgrecht komt niet alleen toe aan Nederlandse kunstenaars, maar ook aan kunstenaars en hun rechtverkrijgenden die onderdaan zijn van één van de lidstaten van de Europese Unie (artikel 43g, lid 1, sub a Aw). Verder kan het Nederlandse volgrecht ook worden ingeroepen door kunstenaars die onderdaan zijn van een staat die b...