Artikel 43f Aw

Artikel 43f

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 43g is dit hoofdstuk van toepassing op originelen van kunstwerken die op 1 januari 2006 in ten minste één lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 beschermd worden door de nationale wetgeving op het gebied van het auteursrecht.

Commentaar

Inhoud

1 Inhoud en strekking

 

1 Inhoud en strekking

 

Artikel 43f Aw bepaalt dat werken die op 1 januari 2006 in ten minste één lidstaat van de EU of een staat die partij is bij de Europees Economische Ruimte (EER) nog beschermd worden door het daar geldende auteursrecht, bij doorverkoop voor een volgrechtvergoeding in aanmerking komen mits natuurlijk aan de overige vereisten - naar Nederlands recht - is voldaan. De wetgever heeft wat betreft de formulering aansluiti...