Artikel 45g Aw

Artikel 45g
Iedere maker behoudt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, het auteursrecht op zijn bijdrage, indien deze een van het filmwerk scheidbaar werk vormt. Na het in artikel 45c bedoelde tijdstip mag iedere maker, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, zijn bijdrage afzonderlijk openbaar maken en verveelvoudigen, mits hij daardoor geen schade toebrengt aan de exploitatie van het filmwerk.

Commentaar

9       Overgangsrecht

9.1      Invoering filmregeling

De nieuwe wettelijke regeling in de artikelen 45a tot en met 45g kende aan de producent rechten toe die hij voordien wel contractueel kon overeenkomen, maar niet aan de wet kon ontlenen. Daarom is in artikel II van de wet waarbij de artikelen 45a e.v. werden ingevoerd (Wet van 30 mei 1985 tot aanpassing van de Auteurswet 1912 aan de Akte van Parijs van de Berner Conventie, Stb. 1985, 307) de volgende overgangsbepaling opge...