Artikel 45b Aw

Artikel 45b

Indien een van de makers zijn bijdrage tot het filmwerk niet geheel tot stand wil of kan brengen, kan hij zich, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, niet verzetten tegen het gebruik door de producent van die bijdrage, voor zover deze reeds tot stand is gebracht, ten behoeve van de voltooiing van het filmwerk. Voor de door hem tot stand gebrachte bijdrage geldt hij als maker in de zin van artikel 45a.

Commentaar

3.1    Onvoltooide bijdrage

In artikel 45d worden de producent bepaalde exploitatierechten toegekend met betrekking tot het - voltooide - filmwerk. Artikel 45b, eerste volzin, bepaalt wat rechtens is als een van de makers zijn bijdrage niet geheel tot stand wil of kan brengen. De producent mag, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, de bijdrage, voorzover die tot stand gekomen is, gebruiken ten behoeve van de voltooiing van het filmwerk. De producent krijgt dit middel om h...