Artikel 45a Aw

Artikel 45a Aw
1 Onder filmwerk wordt verstaan een werk dat bestaat uit een reeks beelden met of zonder geluid, ongeacht de wijze van vastlegging van het werk, indien het is vastgelegd.
2 Onverminderd het in de artikelen 7 en 8 bepaalde worden als de makers van een filmwerk aangemerkt de natuurlijke personen die tot het ontstaan van het filmwerk een daartoe bestemde bijdrage van scheppend karakter hebben geleverd.
3 Producent van het filmwerk is de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de totstandbrenging van het filmwerk met het oog op de exploitatie daarvan.

Commentaar

Inhoud

2.1         Begrip filmwerk (artikel 45a, eerste lid) 1

2.2         Begrip makers filmwerk (artikel 45a, tweede lid) 2

2.3         Begrip producent; coproducentschap; opdrachtfilm (artikel 45a, derde lid) 4

 

2.1      Begrip filmwerk (artikel 45a, eerste lid)

Zoals hierboven onder 1.2.2 al werd opgemerkt, werd bij de wetswijziging van 1985 het begrip 'filmwerk' geïntroduceerd; voordien werd, in de opsomming van beschermde werken in artikel 10, eerste lid, ge...