Artikel 5 Aw

Artikel 5 Aw
1 Van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, hetwelk bestaat uit afzonderlijke werken van twee of meer personen, wordt, onverminderd het auteursrecht op ieder werk afzonderlijk, als de maker aangemerkt degene, onder wiens leiding en toezicht het gansche werk is tot stand gebracht, of bij gebreke van dien, degene, die de verschillende werken verzameld heeft.
2 Als inbreuk op het auteursrecht op het gansche werk wordt beschouwd het verveelvoudigen of openbaar maken van eenig daarin opgenomen afzonderlijk werk, waarop auteursrecht bestaat, door een ander dan den maker daarvan of diens rechtverkrijgenden.
3 Is zulk een afzonderlijk werk niet te voren openbaar gemaakt, dan wordt, tenzij tusschen partijen anders is overeengekomen, als inbreuk op het auteursrecht op het gansche werk beschouwd het verveelvoudigen of openbaar maken van dat afzonderlijk werk door den maker daarvan of diens rechtverkrijgenden, indien daarbij niet het werk vermeld wordt, waarvan het deel uitmaakt.

Commentaar

Inhoud
1 Verzamelwerken en andere combinaties van bijdragen. 1

2 Verzamelwerk. 3

3 Maker van een verzamelwerk. 3

4 Inhoud van het verzamelaarsauteursrecht; verhouding tot in het verzamelwerk opgenomen, afzonderlijke werken. 4

5 Literatuur. 5

 

1 Verzamelwerken en andere combinaties van bijdragen

Vele auteursrechtelijk beschermde werken bestaan uit een combinatie van bijdragen welke al dan niet door verschillende personen zijn verricht. De aard van de bijdragen e...