Artikel 4 Aw

Artikel 4 Aw
1 Behoudens bewijs van het tegendeel wordt voor den maker gehouden hij die op of in het werk als zoodanig is aangeduid, of bij gebreke van zulk eene aanduiding, degene, die bij de openbaarmaking van het werk als maker daarvan is bekend gemaakt door hem, die het openbaar maakt.
2 Wordt bij het houden van een niet in druk verschenen mondelinge voordracht geen mededeling omtrent de maker gedaan, dan wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, voor de maker gehouden hij die de mondelinge voordracht houdt.

Commentaar

Inhoud

1 Inleiding. 1

2 Wijze waarop de maker wordt aangeduid resp. bekend wordt gemaakt 2

3 Tegenbewijs; verhouding tot artikelen 7 en 8 Aw.. 4

4 Bewijsvermoeden bij mondelinge voordracht 6

5 Literatuur over het bewijs van makerschap. 6

 

1 Inleiding
Maker is de persoon die het werk gemaakt heeft, dat wil zeggen degene die de creatieve arbeid heeft verricht die tot het werk als geestelijke schepping heeft geleid.

Zie HR, 1 juni 1990, NJ 1991, 377 m.nt. Verkade ...