Artikel 20 Aw

Artikel 20
1 Tenzij anders is overeengekomen is degene, wien het auteursrecht op een portret toekomt, niet bevoegd dit openbaar te maken zonder toestemming van den geportretteerde of, gedurende tien jaren na diens overlijden, van diens nabestaanden.
2 Bevat eene zelfde afbeelding het portret van twee of meer personen, dan is ten aanzien van de gansche afbeelding de toestemming vereischt van alle geportretteerden of, gedurende tien jaren na hun overlijden, van hunne nabestaanden.
3 Het laatste lid van het voorgaande artikel is van toepassing.

Commentaar

Inhoud

1 Verbodsrecht op openbaarmaking. 1

2 Toestemming van geportretteerden. 1

3 Toestemming na overlijden. 1

 

1 Verbodsrecht op openbaarmaking

Strekking van artikel 20 is de geportretteerde(n) van een portret in zijn (hun) opdracht (zie bij art. 19 onder de paragraaf ‘Het begrip ‘in opdracht’’) een sterk recht te geven zich tegen openbaarmaking van het portret te verzetten. Dit recht is absoluut: toestemming is nodig voor de openbaarmaking. Aan een belangenafwegi...