Artikel 19 Aw

Artikel 19
1 Als inbreuk op het auteursrecht op een portret wordt niet beschouwd de verveelvoudiging daarvan door, of ten behoeve van, den geportretteerde of, na diens overlijden, zijne nabestaanden.
2 Bevat eene zelfde afbeelding het portret van twee of meer personen, dan staat die verveelvoudiging aan ieder hunner ten aanzien van andere portretten dan zijn eigen slechts vrij met toestemming van die andere personen of, gedurende tien jaren na hun overlijden, van hunne nabestaanden.
3 Ten aanzien van een fotografisch portret wordt mede niet als inbreuk op het auteursrecht beschouwd het openbaar maken daarvan in een nieuwsblad of tijdschrift door of met toestemming van een der personen, in het eerste lid genoemd, mits daarbij de naam des makers, voor zoover deze op of bij het portret is aangeduid, vermeld wordt.
4 Dit artikel is slechts van toepassing ten aanzien van portretten, welke vervaardigd zijn ingevolge eene opdracht, door of vanwege de geportretteerde personen, of te hunnen behoeve aan den maker gegeven.

Commentaar

Commentaar

 

Inhoud

1 Plaats van het portretrecht 1

2 Het begrip portret 2

3 Het begrip in opdracht 3

4 Verveelvoudigingsrecht voor geportretteerde. 3

5 Openbaarmakingsrecht voor geportretteerde. 4

6 Portretrecht na overlijden. 4

7 Literatuur. 5

 

1 Plaats van het portretrecht

Het portretrecht is een vreemde eend in de bijt van het auteursrecht. Het portretrecht gaat immers niet over rechten voor auteurs, maar over personen die herkenbaar in beeld ...