Artikel 16m Aw

Artikel 16m
Degene die de vergoeding, bedoeld in artikel 16h, dient te betalen aan de rechtspersoon, bedoeld in artikel 16l, eerste lid, is gehouden aan deze opgave te doen van het totale aantal reprografische verveelvoudigingen dat hij per jaar maakt.

De opgave, bedoeld in het eerste lid, behoeft niet gedaan te worden, indien per jaar minder dan een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen aantal reprografische verveelvoudigingen gemaakt wordt.

Commentaar

Inhoud

Literatuur. 1

Boeken. 1

 

Organisaties die onder de betalingsverplichting van artikel 16h Aw vallen dienen opgave te doen aan de Stichting Reprorecht van het aantal (auteursrechtelijk relevante) kopieën dat zij per jaar maakt. Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat deze regeling is bedoeld om de Stichting een betere onderhandelingspositie te geven: “De commissie auteursrecht heeft voorgesteld om de onderhandelingspositie van de incasso-organisatie te versterk...