Artikel 16n Aw

Artikel 16n
1 Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd de verveelvoudiging door voor het publiek toegankelijke bibliotheken, onderwijsinstellingen en musea of archieven die niet het behalen van een direct of indirect economisch of commercieel voordeel nastreven, indien die verveelvoudiging geschiedt met als enig doel:
1°. het exemplaar van het werk te restaureren;
2°. bij dreiging van verval van het exemplaar van het werk een verveelvoudiging daarvan te behouden voor de instelling;
3°. het werk raadpleegbaar te houden als de technologie waarmee het toegankelijk gemaakt kan worden in onbruik raakt.
2 De in het eerste lid bedoelde verveelvoudigingen zijn slechts geoorloofd indien:
1°. de exemplaren van het werk deel uitmaken van de verzameling van de voor het publiek toegankelijke bibliotheken, onderwijsinstellingen en musea of archieven die een beroep op deze beperking doen; en
2°.  artikel 25 in acht wordt genomen.

Commentaar

Inhoudsopgave

1 Achtergrond   1

2 Inhoud van de exceptie   1

2.1 Begunstigden van de exceptie  1

2.2 Verveelvoudiging voor enkele specifieke doeleinden   2

3 Beperkingen aan de exceptie   3

4 Voorstel voor een Richtlijn inzake de digitale eengemaakte markt  3

5 Literatuur  3

 

1 Achtergrond

Artikel 16n Aw betreft de zogenoemde restauratie- en preserveringsexceptie (ook wel: preserveringskopie). Deze exceptie houdt in dat bepaalde publiekelijk toegankelij...