Artikel 16l Aw

Artikel 16l
1 De betaling van de vergoeding, bedoeld in artikel 16h, dient te geschieden aan een door Onze Minister van Justitie aan te wijzen, naar zijn oordeel representatieve rechtspersoon, die met uitsluiting van anderen belast is met de inning en de verdeling van deze vergoeding.
2 In aangelegenheden betreffende de inning van de vergoeding vertegenwoordigt de rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, de makers of hun rechtverkrijgenden in en buiten rechte.
3 De rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, hanteert voor de verdeling van de geïnde vergoedingen een reglement. Het reglement behoeft de goedkeuring van het College van Toezicht, bedoeld in de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
4 De rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, staat onder toezicht van het College van Toezicht, bedoeld in de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
5 Het eerste en tweede lid vinden geen toepassing voorzover degene die tot betaling van de vergoeding verplicht is, kan aantonen dat hij met de maker of zijn rechtverkrijgende overeengekomen is dat hij de vergoeding rechtstreeks aan deze zal betalen.

Commentaar

Inhoud

Stichting Reprorecht. 1

Literatuur. 1

Boeken. 1

 

Stichting Reprorecht

De incasso van de vergoedingen en de verdeling daarvan, worden uitgevoerd door Stichting Reprorecht. De Stichting Reprorecht is bij AMvB van 19 februari 1986 aangewezen om de vergoedingen die op basis van artikel 16h Aw moeten worden afgedragen aan de auteursrechthebbenden, te innen en te verdelen. Die aanwijzing is vernieuwd bij de inwerkingtreding van de nieuwe regeling omtrent het repro...