Artikel 16k Aw

Artikel 16k
De verplichting tot betaling van de vergoeding, bedoeld in artikel 16h, vervalt door verloop van drie jaar na het tijdstip waarop de verveelvoudiging vervaardigd is.

De vergoeding is niet verschuldigd indien de betalingsplichtige kan aantonen dat de maker of diens rechtverkrijgende afstand heeft gedaan van het recht op de vergoeding.

Commentaar

Inhoud

Verval van betaling. 1

Literatuur. 1

Boeken. 1

 

Verval van betaling

De betalingsverplichting van artikel 16h Aw vervalt na drie jaar. Volgens de parlementaire geschiedenis is gekozen voor “een betrekkelijk korte vervaltermijn, dit met het oog op vermindering van onzekerheid over potentieel te effectueren vorderingen die gedurende een lange periode zouden kunnen worden geïnd” (Kamerstukken II, 27617, nr. 3 (MvT), pag. 23). Het gaat hierbij om bedragen die v...