Artikel 61 TRIPs

Artikel 61

De Leden voorzien ten minste in gevallen van opzettelijke namaak van handelsmerken of inbreuk op auteursrechten op commerciële schaal in strafrechtelijke procedures en straffen. De mogelijke sancties omvatten vrijheidsstraffen en/of geldboetes die voldoende zijn om afschrikkend te werken, in overeenstemming met het niveau van de straffen opgelegd voor strafbare feiten van overeenkomstige zwaarte. In passende gevallen omvatten de mogelijke sancties ook de inbeslagneming, verbeurdverklaring en vernietiging van de inbreukmakende goederen en van materialen en werktuigen die voornamelijk zijn gebruikt bij het plegen van het strafbare feit. De Leden kunnen voorzien in strafrechtelijke procedures en straffen in andere gevallen van inbreuk op rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom, met name wanneer deze opzettelijk en op commerciële schaal zijn gepleegd.

Commentaar

Inhoudsopgave

1       Algemeen. 1

2       Bijzonder. 1

 

1          Algemeen

Het TRIPs-verdrag schrijft de Leden voor in hun nationale wetgeving bepalingen op te nemen die opzettelijke namaak van merkartikelen of piraterij gepleegd op auteursrechten, indien gepleegd op een commerciële schaal, strafbaar te stellen. Zie onder meer Supreme Court of Judicature Court of Appeal (London), Johnstone & Ors, Re [2002] EWCA Crim 194, 31st January, 2002: 'There is no doubt that a...