Artikel 20-22 Handhavingsrichtlijn

Artikel 20 Omzetting

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk ...* 24 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst mede van de bepalingen van intern recht die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

 

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 

Artikel 22 Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Commentaar

Algemeen

De slotbepalingen hebben betrekking op de omzetting van de richtlijn (art. 20), de inwerkingtreding van de richtlijn (art. 21) en de adressanten (art. 22).

De richtlijn treedt in werking 20 dagen na de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. De richtlijn is gepubliceerd op 2 juni 2004 en is dus in werking getreden op 22 juni 2004.

Zie over de betekenis van art. 22, aant. 9 bij de considerans.