Artikel 16 Handhavingsrichtlijn

Artikel 16 Door de lidstaten opgelegde sancties Onverminderd de bij deze richtlijn vastgestelde civiel- en bestuursrechtelijke maatregelen, procedures en rechtsmiddelen, kunnen de lidstaten andere passende sancties in geval van inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten vaststellen

Commentaar

Inhoud

Algemeen. 1

Artikel 16: Door de lidstaten opgelegde sancties. 1

Implementatie. 1

 

Algemeen

Art. 16 is waarschijnlijk de meest omstreden bepaling van het oorspronkelijke voorstel van de richtlijn (art. 20, strafrechtelijke bepalingen, COM 2003, 46 def.). Het oorspronkelijke voorstel ging zelfs verder dan art. 61 TRIPs-verdrag. Het voorstel bevatte een specificatie van de verschillende strafrechtelijke sancties voor zowel grootschalige inbreuken als voor inbr...