Artikel 15 Handhavingsrichtlijn

Artikel 15 Openbaarmaking van rechterlijke uitspraken

De lidstaten dragen er zorg voor dat de rechterlijke instanties in het kader van gerechtelijke procedures wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht op verzoek van de eiser kunnen gelasten dat op kosten van de inbreukmaker passende maatregelen tot verspreiding van informatie over de uitspraak worden getroffen, met inbegrip van volledige of gedeeltelijke bekendmaking en publicatie van de uitspraak. Lidstaten kunnen voorzien in andere bijkomende vormen van bekendmaking, zoals opvallende publiciteit, die passend zijn in de omstandigheden van het geval.

Commentaar

Inhoud

Algemeen. 1

Artikel 15: Openbaarmaking van rechterlijke uitspraken. 1

Implementatie. 1

 

Algemeen

Art. 15 is geredigeerd als een verplichting voor de lidstaten. De lidstaten dragen er zorg voor dat op verzoek van de eiser passende maatregelen tot verspreiding van informatie over de uitspraak worden getroffen. Het artikel is het sluitstuk van de sancties die door de gerechten bij vonnis in de bodemprocedure kunnen worden toegewezen. De maatregel is bedoeld al...