Artikel 28 ROW 1995

1 De aanvrager kan zijn reeds ingediende aanvrage splitsen door voor een gedeelte van de inhoud daarvan een afzonderlijke aanvrage in te dienen. Deze aanvrage wordt, behalve voor de toepassing van de artikelen 30, eerste lid, 31, derde lid, en 32, tweede lid, aangemerkt te zijn ingediend op de dag van de oorspronkelijke aanvrage.
2 De aanvrager kan de beschrijving, conclusies en tekeningen van zijn reeds ingediende aanvrage wijzigen.
3 Het onderwerp van de afgesplitste of de gewijzigde aanvrage moet gedekt worden door de inhoud van de oorspronkelijke aanvrage.
4 De splitsing of wijziging kan geschieden tot het tijdstip waarop de octrooiaanvrage ingevolge artikel 31, eerste of tweede lid, in het octrooiregister moet worden ingeschreven, met dien verstande dat voor de splitsing of wijziging een termijn van tenminste twee maanden na de verzending van de in artikel 34, vierde lid, bedoelde mededeling openstaat. Op verzoek van de aanvrager kan het bureau laatstgenoemde termijn verlengen tot vier maanden na de verzending van de in artikel 34, vierde lid, bedoelde mededeling.

Commentaar

Inleiding. 1

Behandeling kernproblematiek. 1

Wijzigen (lid 2 en 3) 1

Afsplitsen (lid 1 en 3) 1

Tijdstip (lid 4) 2

Literatuur 2

Inleiding

Dit artikel regelt de mogelijkheid voor de aanvrager om zijn octrooiaanvrage te wijzigen en/of een afgesplitste aanvrage in te dienen. Binnen de systematiek van de ROW vindt het wijzigen of afsplitsen plaats op initiatief van de aanvrager zelf; het bureau zal hem daar niet toe uitnodigen.

 

Behandelin...