Artikel 28 ROW 1995

1 De aanvrager kan zijn reeds ingediende aanvrage splitsen door voor een gedeelte van de inhoud daarvan een afzonderlijke aanvrage in te dienen. Deze aanvrage wordt, behalve voor de toepassing van de artikelen 30, eerste lid, 31, derde lid, en 32, tweede lid, aangemerkt te zijn ingediend op de dag van de oorspronkelijke aanvrage.
2 De aanvrager kan de beschrijving, conclusies en tekeningen van zijn reeds ingediende aanvrage wijzigen.
3 Het onderwerp van de afgesplitste of de gewijzigde aanvrage moet gedekt worden door de inhoud van de oorspronkelijke aanvrage.
4 De splitsing of wijziging kan geschieden tot het tijdstip waarop de octrooiaanvrage ingevolge artikel 31, eerste of tweede lid, in het octrooiregister moet worden ingeschreven, met dien verstande dat voor de splitsing of wijziging een termijn van tenminste twee maanden na de verzending van de in artikel 34, vierde lid, bedoelde mededeling openstaat. Op verzoek van de aanvrager kan het bureau laatstgenoemde termijn verlengen tot vier maanden na de verzending van de in artikel 34, vierde lid, bedoelde mededeling.

Commentaar

Inhoud

1 Splitsen van de aanvrage. 1

2 Wijzigen van de aanvrage. 1

3 Oorspronkelijke stukken bepalend. 1

4 Tijdstip splitsing c.q. wijziging. 1

5 Verlengde termijn. 2

 

1 Splitsen van de aanvrage

De aanvrager kan zijn octrooiaanvrage splitsen of wijzigen. Splitsing van de aanvrage geschiedt op eigen initiatief, al dan niet naar aanleiding van een door het bureau uitgevoerd onderzoek naar de stand van de techniek (nieuwheidsonderzoek), waarbij blijkt dat de aanvr...