Artikel 95 ROW 1995

Voor de instandhouding van een aanvullend beschermingscertificaat moet elk jaar, voor het eerst vanaf het jaar waarin de wettelijke duur van het basisoctrooi is verstreken, aan het bureau een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag worden betaald. Dit bedrag wordt uiterlijk voldaan op de laatste dag van de maand waarin de wettelijke duur van het basisoctrooi is verstreken. De artikelen 61, derde lid, en 62 van deze rijkswet zijn van overeenkomstige toepassing.

Commentaar

Inhoud

1 Doel van artikel 95. 1

1.1 Codificatie Verordening (EEG) nr. 1768/92. 1

1.2 Verschuldigde taks. 1

2 Wijziging van artikel 95. 1

3 Certificaataanvraag ingediend vóór 1 april 1995. 1

4 Certificaat verleend na expiratiedatum basisoctrooi 2

 

1 Doel van artikel 95

In artikel 95 ROW 1995 is toepassing gegeven aan de in artikel 12 van de Verordening (EEG) nr. 1768/92 aan de lidstaten gegeven mogelijkheid om instandhoudingstaksen op te leggen.

1...