Artikel 3.22 Verval van het recht

Artikel 3.22 BVIE

Behoudens het bepaalde in artikel 3.7, lid 2, vervalt het uitsluitend recht op een tekening of model:

a. door vrijwillige doorhaling of door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het Benelux-depot;

b. door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het internationaal depot of door afstand van rechten, die voor het Benelux-gebied uit het internationaal depot voortvloeien of door ambtshalve doorhaling van het internationaal depot, bedoeld in artikel 6, vierde lid, onder c, van de Overeenkomst van 's-Gravenhage.

Commentaar

Inhoud

1 Algemeen.. 1

2 Vrijwillige doorhaling. 1

3 Verstrijken geldigheidsduur. 1

4 Afstand van rechten en ambtshalve doorhaling internationale depots. 1

 

1 Algemeen

Verval van het modelrecht doet zich voor als gevolg van vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het Benelux-depot. Met betrekking tot een internationaal depot is sprake van verval als gevolg van het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijv...