Artikel 3.21 BVIE Doorhaling op verzoek

Artikel 3.21 BVIE

1 De houder van de inschrijving van een Benelux-depot kan te allen tijde de doorhaling van deze inschrijving verzoeken, behalve indien er rechten van derden bestaan, die bij overeenkomst zijn vastgelegd of in rechte worden vervolgd en welke ter kennis van het Bureau zijn gebracht.

 

2 Indien het een meervoudig depot betreft, kan de doorhaling betrekking hebben op een deel van de in dat depot vervatte tekeningen of modellen.

 

3 Indien een licentie is ingeschreven kan de doorhaling van de inschrijving van de tekening of het model slechts worden verricht op gezamenlijk verzoek van de houder van de inschrijving en de licentiehouder. Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing in het geval een pandrecht of een beslag is ingeschreven.

 

4 De doorhaling geldt voor het gehele Benelux-gebied ondanks andersluidende verklaring.

 

5 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden eveneens ten aanzien van de afstand van de bescherming die voor het Benelux-gebied uit een internationaal depot voortvloeit.

Commentaar

Inhoud

1 Algemeen.. 1

2 Rechten van derden.. 1

 

1 Algemeen

Dit artikel spreekt grotendeels voor zichzelf en regelt de doorhaling van de inschrijving van het depot op verzoek van de houder. Voor meervoudige depots, kan de doorhaling betrekking hebben op een deel van de in het depot vervatte modellen. In verband met de geldende modelrechtelijk eenheid binnen de Benelux-landen, heeft de doorhaling altijd effect voor het gehele Benelux-gebied, ook al is ter zake anders v...