Artikel 36 Aw

Artikel 36 Aw
1 De door den strafrechter verbeurd verklaarde verveelvoudigingen worden vernietigd; echter kan de rechter bij het vonnis bepalen, dat zij aan dengene, wien het auteursrecht toekomt, zullen worden afgegeven, indien deze zich daartoe ter griffie aanmeldt binnen eene maand nadat de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan.
2 Door de afgifte gaat de eigendom van de verveelvoudigingen op den rechthebbende over. De rechter zal kunnen gelasten, dat die afgifte niet zal geschieden dan tegen eene bepaalde, door den rechthebbende te betalen vergoeding, welke ten bate komt van den Staat.

Commentaar

Inhoud

1       Algemeen. 1

2       Literatuur en Kamerstukken. 1

 

1       Algemeen

Artikel 36 Aw is een lex specialis van artikel 33 Sr, de algemene regeling voor verbeurdverklaring. Vergelijk ook de civielrechtelijke quasi revindicatie in artikel 28 Aw.

Artikel 36 Aw geeft als hoofdregel dat de verbeurdverklaarde voorwerpen worden vernietigd, maar de strafrechter heeft ook de mogelijkheid bij vonnis te bepalen dat de inbreukmakende voorwerpen aan de auteursrech...