Artikel 32a Aw

Artikel 32a Aw
Hij die opzettelijk middelen die uitsluitend bestemd zijn om het zonder toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgende verwijderen van of het ontwijken van een technische voorziening ter bescherming van een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12°, te vergemakkelijken
a. openlijk ter verspreiding aanbiedt,
b. ter verspreiding voorhanden heeft,
c. invoert, doorvoert, uitvoert of
d. bewaart uit winstbejag
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

Commentaar

Inhoud

1       Algemeen. 1

2       Strafbaarheid. 2

3       Sancties. 2

4       Bijkomende sancties en maatregelen. 2

5       Jurisprudentie. 2

6       Literatuur en Kamerstukken. 3

 

1       Algemeen

Dit artikel ziet op software. Het is in 1994 in de Auteurswet ingevoerd bij implementatie van de EG-richtlijn inzake de rechtsbescherming van computerprogramma’s, Richtlijn 91/250/EEG, PbEG 1991 L 122, de zogenoemde Softwarerichtlijn.

Doel van de richtli...