Artikel 30b Aw

Artikel 30b Aw
1 Op verzoek van een of meer naar het oordeel van Onze Minister van Justitie en van Onze Minister van Economische Zaken representatieve organisaties van bedrijfs- of beroepsgenoten die rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid zijn en die ten doel hebben de behartiging van belangen van personen die beroeps- of bedrijfsmatig werken van letterkunde, wetenschap of kunst invoeren in Nederland, openbaar maken of verveelvoudigen, kunnen voornoemde ministers gezamenlijk bepalen dat door hen aangewezen beroeps- of bedrijfsgenoten verplicht zijn hun administratie te voeren op een nader door hen aan te geven wijze.
2 Hij die de in het vorige lid bedoelde verplichting niet nakomt, wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie. Het feit is een overtreding.

Commentaar

Inhoud

1. Algemeen. 1

2. Literatuur en Kamerstukken. 1

 

1. Algemeen

Dit artikel is ingevoerd op voorstel van de Interdepartementale werkgroep piraterij van 1984 (IWP) bij de wetswijziging van 1989 (Stb. 282) en maakt de strafrechtelijke handhaving van een branchebrede administratieverplichting mogelijk. Een verzoek zoals bedoeld in het artikel is nog nimmer gedaan. Indertijd werd vooral gedacht aan een dergelijke administratieverplichting voor videotheekhouders om de...