Artikel 43 Aw

Artikel 43

 

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a originelen van kunstwerken:

1° een werk van grafische of beeldende kunst, zoals afbeeldingen, collages, schilderingen, tekeningen, gravures, prenten, lithografieën, beeldhouwwerken, tapisserieën, keramische werken, glaswerk en foto's, voor zover dit door de maker zelf is vervaardigd, of het een exemplaar betreft dat anderszins als origineel van een kunstwerk wordt beschouwd.

2° exemplaren van werken als bedoeld in onder 1°, die door de maker zelf of op zijn gezag in een beperkte oplage zijn vervaardigd.

b professionele kunsthandelaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf maakt van de koop of verkoop van originelen van kunstwerken of van het als tussenpersoon tot stand brengen van koopovereenkomsten met betrekking tot originelen van kunstwerken.

Commentaar

Inhoud

1 Algemeen

1.2 Richtlijn 2001/84/EG

1.3 Berner Conventie

1.4 Aansprakelijkheid van de Staat voor te late invoering

1.5 Plaats van het volgrecht

2 Originelen van kunstwerken

3 Op zijn gezag

4 Beperkte oplage

5 Professionele kunsthandelaar

6 Literatuur

 

 

1 Algemeen

 

Over de verkoopprijs bij de doorverkoop van een origineel werk van een kunstenaar moet aan de kunstenaar, dan wel – sinds 2012 – aan zijn erfgenamen en legatarissen, een...